Thông báo khẩn về góp ý dự thảo

Thông báo khẩn về góp ý dự thảo

Lượt xem:

Ban giám hiệu nhà trường thông báo cho Tổ trưởng chuyên môn các tổ vào Email (phanchutrinh2005@gmail.com) chung của nhà trường để tải góp ý dự thảo về và triển khai cho tổ chuyên môn của mình thực hiện góp ý hạn cuối nộp lại góp ý cho TKHĐ thông qua Email chung của nhà trường là ngày 21/08/2019 để tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục./- HIỆU TRƯỞNG [...]