Thông báo cho PHHS về Sổ liên lạc điện tử năm học 2020-2021

Thông báo cho PHHS về Sổ liên lạc điện tử năm học 2020-2021

Lượt xem:

Kính gửi: Quý PHHS Hiện tại SMAS vẫn đang tiếp tục thực hiện nâng cấp các chức năng, báo cáo để đáp ứng tốt nhất theo yêu cầu thông tư 26 & 27, thời gian đợt nâng cấp tiếp theo dự kiến hoàn thành vào ngày 20/11/2020. Trong quá trình nâng cấp, các báo cáo, tính năng ảnh hưởng sẽ tạm thời tắt. Một số chức năng/báo cáo sẽ vẫn [...]