Bài 4 Tin học 12: CẤU TRÚC BẢNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bước 1: Mở CSDL đã có hoặc Tạo mới CSDL

Bước 2: Tạo bảng bằng chế độ Table Design

– Tạo bảng thông tin quản lý học sinh có cấu trúc như sau:

– Trên màn hình làm việc Access 2016 chọn tab Create – > chọn Table Design -> Xuất hiện cửa Sổ để thiết kế các trường của bảng thông tin

– Nhập lần lượt tên các trường dữ liệu và chọn kiểu dữ liệu cho trường

– Chỉ định Trường làm Khoá chính: Chọn Trường muốn chỉ định làm khoá chính – > Bấm vào biểu tượng Khoá chính (Primary key) trên Tab Design

– Tạo bảng: File -> Save (Ctrl + S) -> Xuất hiện của Sổ Đặt tên cho bảng và Bấm OK để tạo bảng

– Một cấu trúc bảng Thông tin học sinh được tạo ra cho chúng ta

* Nhập dữ liệu cho bảng vừa mới tạo

– Thực hiện: Nháy đúp chuột vào Tên của bảng dữ liệu trong cửa sổ điều hướng -> Xuất hiện bảng để nhập dữ liệu

 

VIDEO Hướng dẫn thực hành tạo bảng với Microsoft Access 2016

Đến đây các bạn đã hoàn thành việc tạo ra một cấu trúc bảng thông tin và nhập dữ liệu cho bảng thông tin được tạo ra. Chúc các bạn thực hiện thành công.!