BÀI 7 – TIN HỌC 12: LIÊN KẾT BẢNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Khái niệm

Trong CSDL, các bảng thường có liên quan với nhau. Khi xây dựng CSDL, liên kết được tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau trong CSDL.

2. Hướng dẫn tạo liên kết giữa các bảng trong Access 2016

B1: Mở CSDL -> Database Tools -> Relationships

B2: Show Table -> Xuất hiện của sổ Show Table để chọn các bảng/mẫu hỏi tham gia tạo liên kết  -> Chọn tên bảng -> Add -> Close

 

B3: Tạo liên kết bằng cách Bấm chuột trái vào trường dữ liệu chung của Bảng này, giữ chuột kéo sang trường dữ liệu chung của Bảng kia rồi thả chuột ra -> Xuất hiện của sổ thiết lập liên kết -> Kiểm tra thông tin chính xác -> Create để tạo liên kết.

B4: Save (Ctrl + S) để lưu các thao tác vừa thực hiện xong.

3. Một số thao tác cơ bản với Liên kết

3.1. Hiệu chỉnh mối liên kết: Vào cửa sổ Relationships, kích đúp vào dây quan hệ, xuất hiện cửa sổ Edit Relationships để hiệu chỉnh.

3.1. Xóa dây mối liên kết: Vào cửa sổ Relationships, kích chuột phải vào dây quan hệ muốn xóa, chọn lệnh Delete (hoặc nhấn phím Delete) -> Yes

Lưu ý: Muốn hiệu chỉnh hoặc xóa dây quan hệ ta phải đóng cửa sổ của các bảng có liên quan.

4. Link Video hướng dẫn các thao tác thực hiện tạo liên kết bảng