BÀI 9 – TIN HỌC 12: BÁO CÁO (HƯỚNG DẪN TẠO BÁO CÁO TRONG ACCESS)

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Khái niệm

Báo cáo là đối tượng trong Access được sử dụng để tổng hợp, trình bày dữ liệu có trong các bảng/mẫu hỏi theo khuôn dạng nhất định nào đó.

2. Các bước tạo Báo cáo

B1: Mở CSDL -> Create -> Report Wizard

B2: Chọn bảng/mẫu hỏi để lấy các trường dữ liệu tham gia tạo báo cáo -> Chọn trường -> Bấm >  -> Next

B3: Chọn trường để gộp nhóm dữ liệu trong báo cáo (nếu có) – Next

B4: Chọn trường sắp xếp dữ liệu (nếu có) -> Thực hiện tính toán dữ liệu (nếu có) -> Next

B5: Chọn cách bố trí các trường trên báo cáo -> Chọn hướng giấy tạo báo cáo -> Next

B6: Đặt tên cho báo cáo -> Finish (Kết thúc tạo báo cáo)

Báo cáo được tạo ra

3. Link Video hướng dẫn thực hành