Cuộc thi ý tưởng sáng tạo, sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

2. MẪU BÀI DỰ THI

3. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM