Hướng dẫn của Bộ GD về Nhận xét học sinh cuối kỳ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kính gửi:
– Các Sở Giáo dục và Đào tạo
1;
– Các cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc
.
Ngày 18/12/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số
5512/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch
giáo dục của nhà trường, trong đó hướng dẫn cụ thể việc tổng hợp đánh giá, nhận
xét cuối kì và cuối năm học: “Khuyến khích giáo viên hướng dẫn và giao cho học
sinh viết tự nhận xét về ưu điểm, hạn chế, sự tiến bộ của bản thân trong học tập, rèn
luyện đối với từng môn học; căn cứ vào kết quả đánh giá thường xuyên và định kì,
giáo viên tổng hợp đưa ra nhận xét, đánh giá để học sinh hoàn thiện, chỉnh sửa và
gửi cho cha mẹ học sinh”.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng theo hướng dẫn nêu
trên và đặc biệt lưu ý giữ nguyên các mẫu sổ điểm và học bạ theo quy định hiện
hành; bảo đảm thực hiện thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, đánh giá
theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Trân trọng cảm ơn!
VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC