Link tham gia tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 21-31/10/2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

CBQL, GV vào website: https://taphuan.csdl.edu.vn tài khoản và mật khẩu chính là tài khoản bồi dưỡng các mô đun để rà soát, nếu có sai sót gì liên hệ ông Tô Minh Hùng (0972801301) để được hỗ trợ.