Bài 2: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Bài 2: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Lượt xem:

1. Các chức năng của hệ QTCSDL: a) Cung cấp môi trường tạo lập CSDL b) Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác CSDL c) Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào CSDL 2. Hoạt động của hệ QTCSDL (không dạy theo giảm tải của Bộ GD&ĐT) 3. Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL a) Người quản [...]
Bài 1 Khái niệm cơ bản

Bài 1 Khái niệm cơ bản

Lượt xem:

1. Bài toán quản lý Là bài toán được sử dựng để quản lý một đối tượng nào đó nhằm làm cho đối tượng tượng đó được tốt hơn. ví dụ: Quản lý học sinh, Quản lý tài chính, Quản lý khách sạn, quản lý bệnh viện,….. 2. Các công việc thường gặp khi quản lý một đối tượng – Tạo lập hồ sơ về các đối tượng cần [...]
BÀI 9 – TIN HỌC 12: BÁO CÁO (HƯỚNG DẪN TẠO BÁO CÁO TRONG ACCESS)

BÀI 9 – TIN HỌC 12: BÁO CÁO (HƯỚNG DẪN TẠO BÁO CÁO TRONG ACCESS)

Lượt xem:

1. Khái niệm Báo cáo là đối tượng trong Access được sử dụng để tổng hợp, trình bày dữ liệu có trong các bảng/mẫu hỏi theo khuôn dạng nhất định nào đó. 2. Các bước tạo Báo cáo B1: Mở CSDL -> Create -> Report Wizard B2: Chọn bảng/mẫu hỏi để lấy các trường dữ liệu tham gia tạo báo cáo -> Chọn trường -> Bấm >  -> Next [...]
BÀI 8 – TIN HỌC 12: TRUY VẤN DỮ LIỆU

BÀI 8 – TIN HỌC 12: TRUY VẤN DỮ LIỆU

Lượt xem:

1. Khái niệm về Mẫu hỏi (Query) Mẫu hỏi là đối tượng trong Access được sử dụng để truy vấn dữ liệu giữa các bảng hoặc mẫu hỏi khác trong CSDL. 2. Chức năng của Mẫu hỏi + Sắp xếp các bản ghi. + Chọn những bản ghi thỏa mãn các điểu kiện cho trước; + Chọn một số trường cần thiết để hiển thị. + Thực hiện tính [...]
BÀI 7 – TIN HỌC 12: LIÊN KẾT BẢNG

BÀI 7 – TIN HỌC 12: LIÊN KẾT BẢNG

Lượt xem:

1. Khái niệm Trong CSDL, các bảng thường có liên quan với nhau. Khi xây dựng CSDL, liên kết được tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau trong CSDL. 2. Hướng dẫn tạo liên kết giữa các bảng trong Access 2016 B1: Mở CSDL -> Database Tools -> Relationships B2: Show Table -> Xuất hiện của sổ Show Table để chọn các [...]
BÀI 6 – TIN HỌC 12: BIỂU MẪU – TẠO BIỂU MẪU TRONG ACCESS 2016

BÀI 6 – TIN HỌC 12: BIỂU MẪU – TẠO BIỂU MẪU TRONG ACCESS 2016

Lượt xem:

Bước 1: Khởi động Access > Mở CSDL Bước 2: Chọn menu Create > Form Wizard > Xuất hiện cửa sổ chọn các trường cho biểu mẫu Bước 3: Chọn trường và bấm nút > để đưa trường được chọn vào Biểu mẫu -> Next Bước 4: Chọn cách bố trí các trường trên Biểu mẫu -> Next Bước 5: Đặt tên cho Biểu mẫu -> Finish Bước 6: [...]
BÀI 5 – TIN HỌC 12: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG

BÀI 5 – TIN HỌC 12: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG

Lượt xem:

Mở bảng Access 2016 Để mở bảng, trong khung điều hướng, tìm bảng cần mở, nhấp đúp chuột lên nó. Bảng sẽ được mở ở khung bên phải. 1. Thêm bản ghi mới Có 3 cách để thêm bản ghi mới cho bảng trong Access 2016: C1: Vào tab Home > trong nhóm Records > New. C2: ở dưới cùng của cửa sổ làm việc với bảng -> nhấp vào nút New record. C3: Nhập [...]
Bài 4 Tin học 12: CẤU TRÚC BẢNG

Bài 4 Tin học 12: CẤU TRÚC BẢNG

Lượt xem:

Bước 1: Mở CSDL đã có hoặc Tạo mới CSDL Bước 2: Tạo bảng bằng chế độ Table Design – Tạo bảng thông tin quản lý học sinh có cấu trúc như sau: – Trên màn hình làm việc Access 2016 chọn tab Create – > chọn Table Design -> Xuất hiện cửa Sổ để thiết kế các trường của bảng thông tin – Nhập lần lượt tên các trường dữ liệu [...]
Bài 3 Tin học 12: Giới thiệu Microsoft Acccess 2016 và các thao tác cơ bản

Bài 3 Tin học 12: Giới thiệu Microsoft Acccess 2016 và các thao tác cơ bản

Lượt xem:

Khởi động Access 2016 Sử dụng biểu tượng Access 2016 trên màn hình nền máy tính hoặc trong menu Start Tạo CSDL Mới Bấm vào Biểu tượng Blank desktop database Đặt tên cho CSDL -> Chọn nơi Lưu trữ CSDL -> Nhấn Create để tạo CSDL mới Giao diện làm việc của Ms Access 2016 Ribbon Access sử dụng một hệ thống Ribbon theo tab thay vì các menu truyền [...]
ĐỀ MINH HOẠ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

ĐỀ MINH HOẠ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Lượt xem:

Thầy cô bấm vào link bên dưới để Tải nội dung Đề về máy tính của mình. DE MINH HOA TN 2021 [...]
Bài 13 – Tin học 12: Bảo mật thông tin trong các hệ thống CSDL

Bài 13 – Tin học 12: Bảo mật thông tin trong các hệ thống CSDL

Lượt xem:

Đây là bài giảng về Bảo mật thông tin trong hệ thống CSDL, các em học sinh xem bài giảng. Thầy sẽ thực hiện việc kiểm tra kiến thức vào tuần tiếp theo.   [...]