Thông báo học chính trị đầu năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ban giám hiệu nhà trường thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Đúng 7 giờ 15 phút, thứ 6 ngày 16 tháng 08 năm 2019 có mặt tại phòng Hội đồng của nhà trường để tham gia học chính trị đầu năm. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt đầy đủ và đúng thời gian qui định./-

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Minh Ngọc