Thông báo họp hội đồng đầu năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

BGH nhà trường thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Đúng 7 giờ 30, ngày 08 tháng 08 năm 2019 có mặt tại phòng họp hội đồng của nhà trường để họp hội đồng đầu năm. Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt đầy đủ và đúng thời gian quy định./-